Prijava sažetka

Prijava sažetaka


Opseg sažetka treba biti između 250 i 300 riječi te u njemu treba istaknuti glavnu temu i cilj rada, najvažnije rezultate i zaključak. Uz sažetak, potrebno je navesti i do pet ključnih riječi. Sažeci se šalju na e-mail adresu vgraovac@unizd.hr

Okvirne teme:

Povijesni kontinuiteti i diskontinuiteti granica
Stanovništvo rimskih provincija
Predmoderni i moderni svijet u kontekstu teritorijalnih promjena i kretanja stanovništva
Međuodnos granica i stanovništva
Demografski trendovi na mikrorazinama
Odnos modernizacije i demografskih promjena
Industrijalizacija i demografske promjene
Stanovništvo i politička kontrola prostora
Sigurnosni aspekti mobilnosti stanovništva
Migracije i identiteti
Hrvatsko iseljeništvo
Suvremene migracije u Hrvatskoj i svijetu
Stanovništvo u graničnim područjima
Metodološki problemi registriranja i praćenja migracija