Pozvani predavači

 

prof. dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Rođena 1966. u Vinkovcima. Diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1990), te magistrirala 1993. i doktorirala 1997. na istom Odsjeku. Od 1990. radi na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu kao mlada istraživačica, asistentica (1994.), viša asistentica (1998.), docentica (2000.), izvanredna (2005.), redovna (2010.), te redovna profesorica u trajnom zvanju (2016.). Usavršavala se u Norveškoj (1992.), Poljskoj (1994.), te SAD-u (1999.). Bila Fulbrightov stipendist na University of Massachussets at Amherst, USA (2003./2004.), te gostujući znanstvenik na Kroc Institute for International Peace Studies, University of Notre Dame, USA (2014.). Gostujući predavač na Filozofskom fakultetu u Osijeku i Sarajevu, te u Skopju i Tetovu,  te na doktorskoj razini na Sveučilištu u Lausanneu (Švicarska) i Queen’s University Belfast, Sjeverna Irska. Bila je mentorica pedesetak diplomskih radova, četiri magistarska i tri doktorska rada. Voditeljica doktorskog studija psihologije od 2005.-2015. Predsjednica Etičkog povjerenstva za istraživanja s ljudima Odsjeka u dva mandata, te predstojnica Katedre za socijalu psihologiju u dva mandata. Vodila, suvodila i surađivala u brojnim domaćim i međunarodnim projektima. Bila predsjednicom i/ili članicom organizacijskoga i programskog odbora nekoliko domaćih i međunarodnih konferencija.

Glavno područje zanimanja su joj međugrupni odnosi u ratu i miru. U posljednjih dvadesetak godina bavi se socijalnorekonstrukcijim procesima u zajednicama pogođenima ratom, posebno onima koji pridonose normalizaciji međugrupnih odnosa, oporavku zajednica i njihovu napretku. Posebno je zanimaju procesi etničke identifikacije i razvoja (etničkog) identiteta, te njihov značaj u odnosima manjine i većine, poglavito u dinamici intenziviranja, ali i ublažavanja sukoba. U tom kontekstu istaknuto mjesto zauzimanju istraživanja manjinskog obrazovanja i njegova uloga u socijalnoj integraciji djece i razvoju višestrukih grupnih identiteta djece, pripadnika manjina. Ovo iskustvo primjenjuje i u istraživanjima uloge škole u socijalnoj integraciji djece izbjeglica. Značajno područje njena zanimanja jest i etika psiholoških istraživanja, posebno kvalitativnih, a u novije vrijeme bavi se istraživanjima društvenih posljedica i oporavka društva nakon pandemije koronavirusa.

Članica Hrvatskog psihološkog društva, European Association for Social Psychology, American Psychological Association (International Affiliate and Peace Psychology Division), European Society for Traumatic Stress Studies, te član-osnivač Društva za psihološku pomoć i Hrvatskog društva za traumatski stres. Članica uredništva međunarodnih časopisa Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology i Journal of Social and Political Psychology. Uredila pet knjiga, od kojih je jedna sveučilišni udžbenik, te suautorica njih četiri. Objavila sedamdesetak znanstvenih i stručnih radova, te sudjelovala na preko stotinu domaćih i međunarodnih konferencija. Dobitnica Godišnje hrvatske državne nagrade za znanost (2005.), nagrade Ramiro Bujas Hrvatskog psihološkog društva za osobito vrijedno psihologijsko znanstveno djelo (2005.), nagrade Ramiro Bujas HPD-a za osobito vrijednu knjigu godine (2009.), te nagrade Marulić: Fiat Psychologia (2012.) za osobito vrijedan doprinos razvoju i promicanju hrvatske primijenjene psihologije.

 

prof. dr. sc. Borna Fuerst-Bjeliš, Geografski odsjek PMF-a Sveučilišta u Zagrebu

Znanstvena savjetnica i redovita profesorica Sveučilišta u Zagrebu u trajnom zvanju. God 2012. dobila je nagradu „Federik Grisogono“ za znanstvena ostvarenja i osobit doprinos razvoju geografije u Hrvatskoj. U razdoblju od 2017-19 obnašala je dužnost dopredsjednice Europskog udruženja za povijest okoliša (ESEH). Od 2016. je članica Upravnog odbora, a 2020. je imenovana predsjednicom Komisije za marginalizaciju i globalizaciju Međunarodne geografske unije (IGU). Hrvatska je koordinatorica Međunarodne godine globalnog razumijevanja (IYGU), inicijative Međunarodne geografske unije (2016.).

Diplomirala je geografiju, magistrirala i doktorirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1984. – 1989. godine bila je zaposlena kao član uredništva na Kartografskom odjelu Leksikografskog zavoda „Miroslav Krleža“, a od 1989. godine do danas na Sveučilištu u Zagrebu Od 1997. obnašala je više funkcija na Sveučilištu u Zagrebu, kao i  na razini fakulteta i Geografskog odsjeka.
Znanstveno se bavi poviješću okoliša, posebno prostorno usmjereno na krški mediteranski i perimediteranski prostor, te pograničniim područjima, historijskom geografijom i kartografijom, te prostornim percepcijama i prostornim (regionalni)m identitetima. Bila je voditeljica znanstvenog projekta MZOŠ-a i potpore Sveučilišta u Zagrebu o promjenama okoliša, kulturnim pejzažima regionalnim identitetima, koordinatorica za RH na dva međunarodna projekta, te suradnica na više projekata. Objavila je ukupno više od 90 radova, od toga oko 60 recenziranih poglavlja u znanstvenim knjigama i članaka u znanstvenim časopisima.

Uz brojna izlaganja na domaćim i međunarodnim konferencijama, održala je i 9 plenarnih i sekcijskih pozvanih predavanja na međunarodnim znanstvenim skupovima  i međunarodnim ljetnim školama u Europi, Kanadi i SAD. Kroz Erasmus program gostovala je u više navrata na Sveučilištu u Portu, Portugal. Dobitnica je plakete i medalje Sveučilišta u Zadru 2015. godine za poseban doprinos suradnji sa sveučilištem.

Koautorica  je sveučilišnog udžbenika “Historijska geografija Hrvatske” (Sveučilište u Splitu),  urednica knjige  u slobodnom pristupu “Mediterranean Identities – Environment, Society, Culture” (InTechOpen) te urednica, redaktorica i autorica poglavlja u hrvatskim izdanjima knjiga: „Što je povijest okoliša“ (D. Hughes) i „Globalna povijest okoliša“  (I.G. Simmons) (Disput). Također je  autorica i (ko)urednica u Springerovim serijama “The perspectives on geographical marginality” i “Environmental History” te koautorica znanstvene monografije “The Historical Geography of Croatia – Territorial Change and Cultural Landscapes”  u seriji “Historical Geography and Geosciences” (u postupku objave).

Članica je većeg broja međunarodnih asocijacija (International Geographic Union /Marginalization and regional and local response commission; European Society for Environmental History; Association for Croatian Studies; Association of American Geographers/ Specialty group Environment and Perception) kao i hrvatskih znanstveno-stručnih asocijacija (Hrvatsko geografsko društvo; Hrvatsko kartografsko društvo; Hrvatsko geomorfološko društvo)..