Priprema sažetaka

UPUTE ZA PRIPREMU SAŽETAKA

Sažetke je potrebno pripremiti u Microsoft Word for Windows, font Times New Roman, veličine 12 točaka. Koristiti jednostruki prored s poravnatim marginama. Dozvoljena veličina sažetka je 2500 znakova, uključujući razmake između njih. Veličina dokumenta treba biti: A4 (21,0 x 29,7 cm). Margine trebaju biti 3,0 cm lijevo, 2,5 cm gore, ispod i desno (kao u predlošku koji se može pronaći na web stranici skupa  https://conference.unizd.hr/admarc/ ). U sažetku treba opisati cilj rada, glavne rezultate istraživanja i kratak zaključak. U sažetku nije dopušteno prikazivati tablice, grafikone, crteže ili reference. Ispod sažetka navesti do pet ključnih riječi, odvojenih zarezom. Autori su odgovorni za ispravno jezično pisanje sažetka. Dokument je potrebno nazvati tako da nazivu ABSTRACT Zadar 2024 dodate prezime autora koji prezentira rad tj. ABSTRACT Zadar 2024 Prezime.

 

USMENA PREDAVANJA

Pozvana predavanja predviđena su u trajanju od 20 minuta (uključivo s kratkom raspravom u okviru tog vremena). Zaključna objedinjena rasprava predviđena je po završetku svih izlaganja. Vremensko trajanje izlaganja bit će strogo poštovano i u slučaju prekoračenja izlaganje će biti prekinuto od strane moderatora. Usmena priopćenja trebaju biti pripremljena kao PowerPoint prezentacija. Prezentacije se mogu poslati do 07. travnja 2024. na e-mail adresu:  ad.mark@unizd.hr ili predati na USB prijenosnim memorijama tehničkoj službi najkasnije 30 minuta prije službenog početka Skupa.

 

POSTERSKA PRIOPĆENJA

Osigurana površina za izlaganje postera je 100 cm visine × 70 cm širine; sredstva za pričvršćivanje bit će osigurana, a posteri će biti izloženi za cijelo vrijeme trajanja Skupa. Posteri trebaju sadržavati naslov, imena autora i institucije, adresu i kontakt.