POZVANI PREDAVAČI

 varelaDoc. dr. sc. Miguel López Varela

Teološki institut i Viši teološki institut religijskih znanosti u Komposteli,
Teološki faluktet Papinskog sveučilišta u Salamanki, Španjolska

 Doc. dr. sc. Miguel López Varela, od 2005. godine svećenik je biskupije Santiago de Compostela. Diplomirao je Fundamentalnu teologiju na Papinskom sveučilištu Salamanca te Katehetiku i pastoral mladih na Papinskom sveučilištu Salezijana u Rimu. Doktorirao je na istom sveučilištu Katehetiku sa specijalizacijom iz Pedagogije odraslih (“Prema transformativnoj katehezi odraslih. Prijedlog nekih epistemoloških i metodoloških elemenata utemeljenih na teoriji transformativnog učenja Jacka Mezirowa”). Trenutno je ravnatelj Katehetskog biskupijskog ureda, profesor je na Teološkom institutu Compostela i ravnatelj Višeg instituta religijskih znanosti Compostela, gdje predaje Teologiju evangelizacije, Praktičnu teologiju, Pastoral mladih, Katehetiku i Katehetsko djelovanje, Didaktiku religije, Znanstvenu metodologiju i Teološku sintezu. Profesor je Osnovne pastoralne teologije na Teološkom fakultetu Papinskog sveučilišta u Salamanci. Član je Španjolskog udruženja za katehezu (AECA), Europskog katehetskog tima i Savjetodavnog vijeća biskupskog povjerenstva za evangelizaciju, katehezu i katekumenat. Djelovao je kao katehetski stručnjak u Papinskom vijeću za promicanje nove evangelizacije od 2015. do 2017. godine, sudjelujući u izradi novog Direktorija za katehezu, 2020.

Naslov plenarnog izlaganja :

Il Direttorio per la catechesi: iter storico, snodi e chiavi di lettura

 

llanosProf. dr. sc. Mario Óscar Llanos, SDB

Fakultet odgojnih znanosti, Institut za pedagogiju zvanja,
Papinsko sveučilište Salesiana, Italija

Prof. dr. sc. Mario Oscar Llanos, svećenik salezijanac, diplomirao je filozofiju i odgojne znanosti na odjelu za Pastoral mladih, diplomirao je Pastoral mladih i Katehetiku sa specijalizacijom iz Pedagogije religije, doktorirao je  Pastoralnu teologiju, savjetnik je Formator (CNCP). Redoviti je profesor na Katedri za pedagogiju i Pastoralu zvanja; predaje Pastoral i Pedagogiju zvanja, Teoriju i Tehniku ​​savjetovanja, Savjetovanje osobnog i grupnog poziva, Etiku i profesionalnu deontologiju, te vodi stručnu praksu, vježbe i seminare o profesionalnoj animaciji i formaciji zvanja te odnosima pomoći. Na institucionalnom planu na Salezijanskom papinskom sveučilištu ravnatelj je Ureda za vrednovanje, istraživanje i promicanje kvalitete. Na Fakultetu za odgojne znanosti koordinator je Povjerenstva sveučilišnih centara povezanih s Fakultetom, koordinator je Organizacijskog vijeća za doktorski studij i dekan istog fakulteta od 2015. do 2021. godine. U akademskom i pastoralnom području sudjeluje i organizira brojne konferencije, kongrese i tečajeve. Ravnatelj je Visokog formacijskog tečaja u pastoralu zvanja. Predsjednik je Udruge Cerchi d’Onda (za promociju mladih i obitelji, od 2003.) i predsjednik je Talijanskog udruženja odgajatelja i pedagoga (od 2019.). Djelovao je devet godina kao stručnjak u Papinskom djelu za crkvena zvanja, a trenutno je savjetnik Kongregacije za ustanove posvećenog života i društva apostolskog života. Neke od njegovih knjiga: Servire le vocazioni nella Chiesa. Pastorale vocazionale e Pedagogia della vocazione, 2006; Iniziazione al dialogo empatico nell’accompagnamento vocazionale, 2008; La vocazione nel gruppo. Contributo del Counselling alla Pedagogia Vocazionale, 2013; La promozione delle vocazioni al ministero sacerdotale, Libreria Editrice Vaticana, 2013; Sa Gambini P. i Roggia G., Formazione affettivo-sessuale. Itinerario per seminaristi e giovani consacrati e consacrate, 2017; Sa Romeo A., Giovani, identità, vissuti e prospettive, Studi sui Giovani, 1, 2018, Etica dell’Animatore-Formatore vocazionale, Enciclopedia delle Scienze dell’Educazione 142, 2020.

Naslov plenarnog izlaganja :

Una catechesi a sfondo vocazionale

steguDoc. dr. sc. Tadej Stegu

Teološki Fakultet Sveučilišta u Ljubljani, Slovenija

Doc. dr. sc. Tadej Stegu završio je dodiplomski studij na Teološkom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani. Nakon magistarskog studija nastavlja doktorski studij pod mentorstvom prof. dr. Alojzija Slavka Snoja i ko-mentorstvom prof. dr. Ane Krajnc s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani. Doktorsku tezu pod naslovom Aplikacija andragoških načel pri izobraževanju in katehezi odraslih v luči Plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem uspješno je obranio 2006. godine i primio naslov doktora znanosti. Godine 2007 imenovan je za asistenta na Teološkom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani na Odjelu za pastoralnu i kerigmatsku teologiju, a 2014 za docenta. Na fakultetu surađuje u izvođenju predmeta s područja pastoralne teologije, katehetike i didaktike, od godine 2014. obavlja i službu prodekana za studije. Njegov je znanstveni i istraživački rad primarno usmjeren na područje suvremenih izazova evangelizacije, kateheze i pastorala. Dostignuća objavlja u različitim stručnim i znanstvenim časopisima kao što su Bogoslovni vestnik, Kateheza, Edinost in dialog, Diacovensia, British journal of religious education i drugima. Opširnija bibliografija dostupna je na online bibliografskom sistemu COBISS.

Naslov plenarnog izlaganja:

Misijsko obraćenje institucija

 

theaProf. dr. sc. Ana Thea Filipović, DSNG

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

Prof. dr. sc. Ana Thea Filipović, Filozofsko-teološki studij završila je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na Fakultetu odgojno-obrazovnih znanosti Papinskoga salezijanskog sveučilišta u Rimu postigla je bakalaureat, licencijat i doktorat odgojno-obrazovnih znanosti u specijalizaciji iz pastorala mladih i katehetike. Radila je kao znanstvena asistentica u Institutu za religijsku pedagogiju i katehetiku Salesianum u Zagrebu. Predavala je na Teološko-katehetskom institutu Teologije u Splitu, Odsjek u Dubrovniku. U svrhu znanstvenih istraživanja boravila je u Benediktbeuernu i Münchenu u Njemačkoj. Predavala je na Visokoj teološko-katehetskoj školi u Zadru. Od 2007. godine zaposlena je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dva mandata bila je predstojnica Katehetskog instituta, a od početka 2017. godine pročelnica je Katedre religijske pedagogije i katehetike na istom fakultetu. Akademske godine 2017./2018. bila je gostujuća profesorica na Teološkom fakultetu Sveučilišta u Luzernu u Švicarskoj. Godine 2019. dobila je nagradu matičnog Fakulteta za izvrsnost u znanstveno-istraživačkom radu. Članica je nekoliko međunarodnih društava, zatim uredničkih vijeća časopisa Nova prisutnost i Katehetski glasnik te znanstvenih vijeća časopisa Österreichisches Religionspädagogisches Forum i Teologia praktyczna. Objavila je brojne znanstvene radove u domaćim i inozemnim publikacijama. Bibliografija dostupna je na online bibliografskom sistemu CROSBI.

Naslov plenarnog izlaganja :

Kateheza pred izazovom pluralizma kultura i konteksta: metodološke perspektive