UPUTE ZA PISANJE SAŽETKA

 

U sažetku, koji se prilaže na hrvatskom i talijanskom ili engleskom jeziku, treba istaknuti glavnu temu i svrhu rada, korištenu metodologiju te iznijeti rezultate, najvažnije postavke i zaključak. Uz sažetak od 250 do 500 riječi treba priložiti i 5 ključnih riječi na hrvatskom i odabranom stranom jeziku.