Sveučilište u Zadru

  O Sveučilištu u Zadru

Zadar ima sveučilišnu tradiciju dugu stoljećima, najdužu u Hrvatskoj: slijedeći tradiciju crkvenog obrazovanja, koja se prvi put spominje u 10. stoljeću, 14. lipnja 1396. osnovana je dominikanska visokoškolska ustanova Studium generale, kasnije poznata kao Universitas Iadertina. Od 1396. do 1553. (s prekidom od 1481. do 1495. zbog osmanske invazije), zadarski je Studium generale prvo sveučilište koje se sastojalo od dva fakulteta, nižeg i višeg stupnja filozofije i teologije. Godine 1553. dobiva status „privilegiranog sveučilišta“, s pravom dodjeljivanja najviših akademskih stupnjeva, uključujući i doktorat. Od 1553. do 1807. dodijeljeno je sto i pet doktorata. Zadar je cvjetao kao važna pomorska točka u Austrougarskom Carstvu, gdje su se nalazila sjedišta vladinih institucija, uključujući sjedište austrougarskog bana i mađarsko-hrvatske mornarice. Kad je Napoleon osvojio Dalmaciju, francuska vlada ukinula je Sveučilište u Zadru, 1807. Međutim, sljedeće godine uspostavljen je licej koji je objedinio srednjoškolsko obrazovanje (gimnazija) i visoko obrazovanje. Zadarski licej ponudio je visoko obrazovanje iz kirurgije, medicine, kemije i prava. Civilni guverner Dalmacije, Vicenzo Dandolo, 1809. naredio je prelazak Liceja u sveučilište. Godine 1810. uveden je i studij teologije. Nažalost, ovo prvo moderno sveučilište u Hrvatskoj ukinuto je zbog ograničenih financija, 12. prosinca 1811. Njegov moderni razvoj započeo je 1955. godine kada je u Zadru osnovan Filozofski fakultet u sklopu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1974. Fakultet je pridružen Sveučilištu u Splitu. Konačno, Hrvatski je sabor osnovao Sveučilište u Zadru 2002. godine. Danas je ono integrirano sveučilište i obuhvaća dvadeset i sedam sveučilišnih odjela.